ابتدا لباسی اندازه کودک دوخته شود و دامن آن کمی گشادتر از حالت عادی دوخت شود
پایین دامن را به اندازه یک هلال کوچک میبریم

بر روی آن مانند شکل یک لایه میدوزیم

با شکل پیش بروید

به داخل برگرداننده و دوخته شود


دوسانت از پایین دامن را در نظر میگیریم

چین کش میکنیم(با کش ماسوره)

بدست آمده برای ما

لایه ای را که آماده کردیم را روی فاق گذاشته و میدوزیم

 

 

برای فاق آن دکمه نامریی میگذاریم

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه