روزنامه همشهری در خبری در سال ۷۷ گفت محکوم به سنگسار خودش را نجات داد. خسرو ابراهیمی یک محکوم به سنگسار توانست در حین اجرای حکم خود را از زمین خارج کند و جان خود را نجات دهد.

 روزنامه همشهری در خبری در سال ۷۷ گفت محکوم به سنگسار خودش را نجات داد. خسرو ابراهیمی یک محکوم به سنگسار توانست در حین اجرای حکم خود را از زمین خارج کند و جان خود را نجات دهد.

مجرم محکوم به سنگسار، جان خودش را نجات داد

برترین ها

+