دستمزدی که در جلسه شورای عالی کار جایی نداشت
دستمزدی که در جلسه شورای عالی کار جایی نداشت

اگر تاثیر تصمیمات درست یا نادرست خود را در زندگی حس کنید، از ماه بعد تمامی مشکلات حل خواهد شد.

«نماینده کارگران در شورای عالی کار:
در جلسه گذشته شورای عالی کار مساله دستمزد و مزد منطقه‌ای اصلاً مطرح نشد، به نظر می رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.

قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.

سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند.»

زیرنویسـخبر: پیشنهادی به تصمیم‌گیران حقوق و دستمزدها می‌دهیم تا این چالش همیشگی به سرانجام برسد: لطفاً قبل از تصویب و یا اجرای هر مصوبه‌ای برای حقوق بگیران، دو یا سه ماه بدون پاداش و مزایا زندگی کنید تا سبد معیشت واقعی را لمس کنید. به عبارت دیگر اگر تاثیر تصمیمات درست یا نادرست خود را در زندگی حس کنید، از ماه بعد تمامی مشکلات حل خواهد شد.