میزان تحقق برنامه‌های توسعه پس از انقلاب چقدر است؟
میزان تحقق برنامه‌های توسعه پس از انقلاب چقدر است؟

در نمودارهای زیر نگاهی داریم به میزان تحقق برنامه‌های توسعه پس از انقلاب؛

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟
واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن
بیشتر بخوانید