افزایش حقوق یا سن بازنشستگی؛ تلاش برای نان یا خربزه
 افزایش حقوق یا سن بازنشستگی؛ تلاش برای نان یا خربزه

سن بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش پیدا کرد، برای مردها ۶۲ سال و برای خانم ها ۵۵ سال سن بازنشستگی در نظر گرفته شد. البته برای افرادی که در سال‌های پایانی بازنشستگی هستند این موضوع تعلق نمی‌گیرد.

افزایش حقوق یا سن بازنشستگی

زیرنویسـ‌خبر: با اینکه دغدغه قشر زحمت کش و آبرومند بازنشسته بر عدم تطابق حقوق بر اساس تورم است و بارها این مطلب بدیهی به گوش مجلسیان و دولتمردان رسیده؛ اما متاسفانه تاکنون اقدام اثر بخشِ اقتصادی در جهت رفع یا حتی کم شدن این فاصله انجام نشده است.

با این حال در خبرها آمده:

«سن بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش پیدا کرد، برای مردها ۶۲ سال و برای خانم ها ۵۵ سال سن بازنشستگی در نظر گرفته شد. البته برای افرادی که در سال‌های پایانی بازنشستگی هستند این موضوع تعلق نمی‌گیرد.»

به گزارش زیرنویس، گویا پاشنه درب باز هم به نام بازنشسته و به کام دولت و کارفرما قرار هست بچرخد. آنچه از مجلس انقلابی مورد انتظار است انجام تعهد خود به عنوان وکلای مردم  هست و شایسته است در کنار مردم و مدافع آنان بوده و در جهت تامین و تسهیل نیازمندی‌های شان گام بردارند، نه اینکه فقط در تکاپوی رفع چالش‌های دولت بوده و به هر شکل ممکن حتی از فدا کردن افراد حوزه انتخاباتی خود ابایی نداشته باشند.

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟