نیمی از مردم توان مالی برای مسافرت ندارند
نیمی از مردم توان مالی برای مسافرت ندارند

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۴‌درصد یعنی نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان حتی یک سفر هم نداشته اند.می‌توان گفت، بخش قابل‌توجهی از خانوارها توان مسافرت رفتن ندارند.  منبع: اطلاعات انلاین

- نیمی از مردم توان مالی برای مسافرت ندارند
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۴‌درصد یعنی نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان حتی یک سفر هم نداشته اند.می‌توان گفت، بخش قابل‌توجهی از خانوارها توان مسافرت رفتن ندارند. 

منبع: اطلاعات انلاین