در فضای مجازی عکسی منشتر شده که محله الهیه تهران را در سال۱۳۳۶ نشان میدهد. میزان سر سبزی و پوشش درختان در این محله در آن سال، توجه برانگیز شده.   +

در فضای مجازی عکسی منشتر شده که محله الهیه تهران را در سال۱۳۳۶ نشان میدهد. میزان سر سبزی و پوشش درختان در این محله در آن سال، توجه برانگیز شده.  

عکسی از الهیه تهران در سال ۱۳۳۶

+