رابطه معیشت و تورم عمل و عکس‌العملی است
رابطه معیشت و تورم عمل و عکس‌العملی است

«رئیس مجلس: هدف اصلی مجلس در بررسی بودجه، مهار تورم و کمک به معیشت مردم است.»

زیرنویسخبر: امید می‌رود مجلس نشینان فقط به مصوبه اکتفا نکرده و با پایش اقدامات اجرا شده قبلی نسبت به رفع نواقص در طرح‌های جدید هم اهتمام بورزند و میزانِ پیشرفت برنامه‌ها و تاثیر عینی آن بر معیشت و رفاه مردم را نیز سنجش کنند.

«رئیس مجلس: هدف اصلی مجلس در بررسی بودجه، مهار تورم و کمک به معیشت مردم است.»