متن جالب روی دیوار اتاق‌ یک خوابگاه پسرانه مورد توجه قرار گرفت. چند تن از دانشجویان که از شب زنده داری و شب نشینی های خوابگاه خسته شده اند اینگونه اعتراض خود را نشان دادند. برترین ها +

متن جالب روی دیوار اتاق‌ یک خوابگاه پسرانه مورد توجه قرار گرفت.

متن جالب روی دیوار اتاق‌ یک خوابگاه پسرانه

چند تن از دانشجویان که از شب زنده داری و شب نشینی های خوابگاه خسته شده اند اینگونه اعتراض خود را نشان دادند.

برترین ها

+