دیوار کوتاه حقوق و دستمزد کارگران
دیوار کوتاه حقوق و دستمزد کارگران

عدالت اقتصادی بدون نگاه منصفانه به وضعیت معیشت خانوار ها امکان پذیر نیست و تا رویه درست و ثابتی برای محاسبه و ضرایب حقوق و دستمزدها برقرار نشود عدالت اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند.

 

زیرنویسخبر:  عدالت اقتصادی بدون نگاه منصفانه به وضعیت معیشت خانوار ها امکان پذیر نیست و تا رویه درست و ثابتی برای محاسبه و ضرایب حقوق و دستمزدها برقرار نشود عدالت اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند.

«مجمع نمایندگان کارگران:
دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود ولی در مشاغلی که فنی‌تر و سخت‌تر است باید ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شود.

در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه‌ای وجود ندارد. هر کارفرمایی می‌تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.

دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند. »

آنچه در این سال‌ها از چانه زنی‌ها مشاهده شده و می‌شود آب را در جوی کارفرمایان انداخته و دستمزد مابه ازای معیشت و تورم، هنوز در اما و اگر مانده است. در حالی که شغل زمانی اعتبار می‌گیرد که درآمد حاصله از آن بتواند معیشت کارگر یا کارمند را تأمین کند.

  • نویسنده : گروه اقتصادی زیرنویس