تجارت پسماند در چنگ مافیا
تجارت پسماند در چنگ مافیا

جای تعجب دارد درآمد حاصل از صنایع بازیافت یا پسماند، که باید کمک کار نهادهای عمومی بوده تا رفاه شهروندان را ارتقا دهد، جولانگاه رانت‌بازان و مافیا می‌شود و هیچ تراکنشی به نفع عموم رقم نمی‌خورد.

زیرنویسخبر: صنایع جدیدی وجود دارند که به آنها بیشتر مدیریت انرژی یا منابع می‌توان گفت تا صنعتی خاص. صنایع وابسته به زباله و پسماند شهری را می توان از جمله این صنایع نو ظهور دانست.

جای تعجب دارد درآمد حاصل از صنایع بازیافت یا پسماند، که باید کمک کار نهادهای عمومی بوده تا رفاه شهروندان را ارتقا دهد، جولانگاه رانت‌بازان و مافیا می‌شود و هیچ تراکنشی به نفع عموم رقم نمی‌خورد.

«سازمان حفاظت محیط زیست:
اگر ۲۱ میلیون تن پسماند شهری را در سال در نظر بگیریم و که ۱۰ تا ۲۰ درصد آن ارزشمند تلقی می‌شود، با یک حساب و کتاب کوچک به عددی به اندازه ۸۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال که ارزش آن است، می‌رسیم.

این ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برداشت می‌شود اما هیچکس نمی‌داند به کجا می‌رود و این همان مافیای پسماندی است که بارها به آن اشاره شده است.

متأسفانه مشخص نیست پسماند ارزشمند ما به کجا می‌رود، به دست چه کسی می‌رسد و شهرداری آن را به چه کسی می‌فروشد!»