چرا در بازارهای باز کشورهای منطقه تجار ایرانی کم‌اثرند؟
چرا در بازارهای باز کشورهای منطقه تجار ایرانی کم‌اثرند؟

اگر بدانیم بسیاری از کالاهای ایرانی با برند کشور ثالث یا همین ترکیه با اندکی تغییرات یا فراوری بازار را به سمت خود مصادره کرده است، عمق فاجعه بیشتر درک می‌گردد.

زیرنویسـخبر: درحالی‌که ایجاد اقتصاد بدون وابستگی به منابع زیر زمینی از جمله نفت و… از الزامات رشد اقتصادی به شمار می‌آید؛ اما در عمل خلاف این مسئله را شاهد هستیم.

برای مثال، در بازار بالقوه سوریه ۷۵ درصد کالاها توسط ترکیه تأمین می‌گردد؛ با آنکه هیچ کشوری در منطقه در باور دولت و مردم این کشور جایگاه و اهمیت ایران را ندارد. بنابراین میزان کم‌برخورداری تجار کشورمان از این سفره گسترده، بیشتر به سبب عدم حضور است تا کیفیت و یا کمیت کالا.

به گزارش زیرنویس، اگر بدانیم بسیاری از کالاهای ایرانی با برند کشور ثالث یا همین ترکیه با اندکی تغییرات یا فراوری بازار را به سمت خود مصادره کرده است، عمق فاجعه بیشتر درک می‌گردد. به همین دلیل «رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته: به دلیل عدم حضور بخش خصوصی نتوانسته‌ایم از فرصت بازار سوریه استفاده کنیم.»

ای کاش دستگاه دیپلماسی برای دستیابی بیشتر به بازار کشورهای منطقه بهتر برنامه‌ریزی کند، تا شاهد رشد اقتصادی بیشتری باشیم.