مجلسیان از تعهد خود، با عدم حضور در مجلس رونمایی کردند
مجلسیان از تعهد خود، با عدم حضور در مجلس رونمایی کردند

قبول کنیم که این تیترها برازنده مجلس نیست: «قهر نماینده‌های بازنده مجلس را تعطیل کرد!» و باید در انتخابهایمان دقت بیشتری داشته باشیم.

زیرنویسـخبر:    بعد از انفجار در مجلس اول، نماینده‌های مجلس روی تخت بیمارستان و یا با ویلچر و دست و پای بانداژ شده خود را به مجلس رساندند تا جلسه از حد نصاب نیفتاده و کار ملت لنگ نماند.

اما چه اتفاقی افتاده که بعد از این سال‌ها نماینده‌های مجلس چند روز بعد از حضور مردم پای صندوق رای، وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌ و جلسه علنی به حد نصاب نمی‌رسد؟

قبول کنیم که این تیترها برازنده مجلس نیست: «قهر نماینده‌های بازنده مجلس را تعطیل کرد!» و باید در انتخابهایمان دقت بیشتری داشته باشیم.

- مجلسیان از تعهد خود، با عدم حضور در مجلس رونمایی کردند

مجلس اول