ارمغان جنگ برای کودکان: ترس، اضطراب، خشم
ارمغان جنگ برای کودکان: ترس، اضطراب، خشم

اما این روزها اخبار به صورت افسارگسیخته و بدون هیچ فیلتری از قاب تلویزیون در به سوی کودکان سرازیر می‌شود و کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که ممکن است آثار جبران ناپذیری برای کودکان در پی داشته باشد. تصاوير تلويزيوني نقش مهمي‌ در‌ مفهوم سازي کودکان و رؤياپردازي آنان دارد و گاه مي تواند واکنش‌هـاي نـاخواسـته‌‌اي‌ را بـرانگـيزاند.

زیرنویس، گروه جامعه- فیلم‌ها و سریال‌ها برای پخش در تلویزیون متناسب با سلامت روان جامعه با سانسور مواجه می‌شوند. فیلم‌هایی هم که برای بزرگسال ساخته می‌شود، از این قاعده مستثنی نیستند که به دلیل وجود محتوای خشونت‌آمیز یا صحنه‌های ناهنجار با برچسب 18+ 12+ و یا 10+ پخش می شوند. این هشدار برای این است که والدین به این موضوع توجه کنند که این محتوا برای سلامت روان کودکان و حتی نوجوانان مناسب نیست.

 به گزارش زیرنویس، چرا که این فیلم‌ها ممکن است موجب ترس، اضطراب، استرس و خشم در کودک شود و کودک به دلیل ناتوانی در بیان احساسات نمی‌تواند راهکار مناسبی برای غلبه با آن پیدا کند. همچنین با توجه به تأثیرپذیری الگوهای مشاهده‌ای بر رفتار کودکان، ممکن است سبب تقلید اعمال خشونت‌آمیز در مواجهه با همسالان و دیگر گروه‌ها شود و اثرات جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد.

اما این روزها اخبار به صورت افسارگسیخته و بدون هیچ فیلتری از قاب تلویزیون در به سوی کودکان سرازیر می‌شود و کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که ممکن است آثار جبران ناپذیری برای کودکان در پی داشته باشد. تصاوير تلويزيوني نقش مهمي‌ در‌ مفهوم سازي کودکان و رؤياپردازي آنان دارد و گاه مي تواند واکنش‌هـاي نـاخواسـته‌‌اي‌ را بـرانگـيزاند.

چه کسی برای جنگ برچسب مثبت 18 می‌زند

و «چه کسی برای جنگ برچسب مثبت 18 می‌زند» سوالی است که برای روانشناسان کودک به بزرگترین مسئله تبدیل شده است. اینکه چرا اخبار جنگ، زلزله، سیل و… به‌آسانی در معرض دید کودکان قرار می‌گیرد، در حالی‌که تأثیرات به‌شدت عمیق‌ بر ساختار ذهنی کودک که در پی کشف جهان و تکمیل دایره‌المعارف ذهنی خود از دنیای پیرامونش است، می گذارد. چطور می شود این چنین بی‌پرده تصاویر و صحنه‌های دلخراش در تمام ساعات شبانه‌روز از جلوی دیدگان کودک می‌گذرد؛ و حتی در شبکه‌هایی که ویژه کودکان طراحی شده است نیز گاها شاهد پخش این تصاویر هستیم.

جنگ برای کودکان - ارمغان جنگ برای کودکان: ترس، اضطراب، خشم

محتوای خشونت آمیز جنگ، ترور، سیل و … نه تنها کمکی به رشد و بالندگی کودکان نمی‌کند بلکه باعث تروما شده که آثار آن در بزرگسالی غیر قابل جبران است. برای کودک شرح اندکی از وقایع، و آن هم در شرایطی که برایشان سوالی پیش آمده باشد کفایت می‌کند و نیازی نیست به اطلاع رسانی مستمر بپردازیم و یا آن‌ها را در معرض اخبار با محتوای نامناسب قرار دهیم.